فوتبال(۳۰)
1 X 2
47:30
۰ - ۱
 • ۳
 • ۳
 • ۲.۵
۱۰۲
1 X 2
45:21
۰ - ۰
 • ۲.۸۸
 • ۳
 • ۲.۴
۸۰
1 X 2
20:40
۰ - ۰
 • ۴.۳۳
 • ۳.۷۵
 • ۱.۷۳
۱۶۶
1:55
۰ - ۰
 • ۲.۳
 • ۳.۵
 • ۲.۸۸
۱۷۳
1 X 2
79:48
۲ - ۰
 • -
 • ۴۱
 • ۵۱
۶۷
1 X 2
92:12
۶ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
91:30
۳ - ۲
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۹
89:00
۱ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۱۷
86:11
۳ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۲۰
31:40
۰ - ۱
 • ۲۱
 • ۹
 • ۱.۰۷
۹۱
74:37
۰ - ۰
 • ۵.۵
 • ۱.۴۴
 • ۴.۷۵
۳۷
70:26
۰ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۹۱
17:43
۰ - ۱
 • ۴
 • ۳.۶
 • ۱.۸۳
۱۲۵
61:25
۰ - ۰
 • ۵
 • ۱.۸
 • ۳
۸۷
59:25
۱ - ۰
 • ۱.۲
 • ۵
 • ۱۳
۴۰
57:48
۰ - ۰
 • ۴.۳۳
 • ۱.۹۱
 • ۳.۲۵
۸۶
54:10
۱ - ۰
 • ۱.۲۲
 • ۴.۷۵
 • ۱۲
۱۹
53:26
۱ - ۱
 • ۳.۴
 • ۲.۱
 • ۳
۶۲
52:45
۴ - ۰
 • -
 • ۵۱
 • ۵۱
۶۵
1 X 2
0:00
۰ - ۰
 • ۱۵
 • ۶
 • ۱.۱۷
۱۴۹
0:00
۰ - ۰
 • ۶.۵
 • ۳.۲۵
 • ۱.۶۷
۱۶۵
1 X 2
88:50
۱ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۱۲
1 X 2
11:51
۰ - ۱
 • ۱۲
 • ۵.۵
 • ۱.۲۹
۱۵۶
1 X 2
12:58
۰ - ۰
 • ۱.۶۲
 • ۳.۴
 • ۶.۵
۱۵۴
1 X 2
20:28
۰ - ۰
 • ۲.۴
 • ۲.۷۵
 • ۳.۴
۱۵۷
19:08
۰ - ۰
 • ۱۱
 • ۴.۷۵
 • ۱.۳
۱۳۵
15:37
۰ - ۲
 • ۳.۲
 • ۳.۲
 • ۲.۳
۱۵۴
1 X 2
43:55
۰ - ۰
 • ۵
 • ۲.۷۵
 • ۱.۹۵
۱۰۸
18:50
۰ - ۰
 • ۲.۶۳
 • ۳.۵
 • ۲.۵
۱۳۴
13:45
۰ - ۰
 • ۲.۸۸
 • ۳.۲
 • ۲.۵
۱۶۵
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان