بسکتبال(۲۶)
1 2
۱۰:۰ ۱۹ - ۲۵
غیر فعال
 • -
 • -
۶۲
۱۰:۰ ۲۳ - ۷
 • ۱.۰۲
 • ۱۱
۶۰
۱:۲۱ ۱۶ - ۱۴
 • ۱.۱۸
 • ۴.۴
۶۲
1 2
۲۰:۰ ۰ - ۰
 • ۱.۳۶
 • ۳.۰۵
۷۶
۲۰:۰ ۰ - ۰
 • ۲.۲
 • ۱.۶۳
۸۰
۲۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۷۶
۲۰:۰ ۴۳ - ۴۸
 • ۵.۷۵
 • ۱.۱۲
۶۰
۲۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۷۸
۱:۲۸ ۴۰ - ۳۱
 • ۱.۴۸
 • ۲.۵۵
۶۳
۰:۲۴ ۳۵ - ۳۴
 • ۱.۶۳
 • ۲.۲
۶۱
۱۸:۱۴ ۲ - ۶
 • ۲.۲۵
 • ۱.۵۷
۸۰
1 2
۲۰:۰ ۲۵ - ۳۸
غیر فعال
 • -
 • -
۵۸
۲۰:۰ ۳۳ - ۳۱
 • ۲.۴۵
 • ۱.۵۷
۶۰
۱۵:۴۸ ۴۰ - ۴۹
 • ۳.۲
 • ۱.۳۶
۵۶
۲۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۷۴
۰:۴۴ ۲۱ - ۳۳
 • ۶
 • ۱.۱۳
۶۱
۱۲:۳۸ ۵۳ - ۴۳
 • ۱.۰۹
 • ۷.۷۵
۵۴
۳:۱۹ ۳۲ - ۳۶
 • ۶.۷۵
 • ۱.۱۱
۶۰
۱:۱۵ ۳۱ - ۴۷
غیر فعال
 • -
 • -
۵۳
۱:۵۶ ۲۹ - ۳۷
 • ۹.۲۵
 • ۱.۰۷
۶۵
۱۳:۴۱ ۴۰ - ۳۷
 • ۵.۵
 • ۱.۱۵
۵۰
۲:۵۷ ۳۵ - ۳۶
 • ۲.۷
 • ۱.۴۸
۵۵
1 2
۱۰:۰ ۰ - ۰
 • ۱.۸۳
 • ۱.۸۳
۹۶
۱۰:۰ ۳۶ - ۲۰
 • ۱.۰۲
 • ۱۱
۶۹
۱۰:۰ ۴۰ - ۲۵
 • ۱.۰۴
 • ۹.۵
۷۳
۱۰:۰ ۲۷ - ۶۲
غیر فعال
 • -
 • -
۶۱
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان