فوتبال(۳۰)
1 X 2
45:00
۰ - ۱
 • ۳
 • ۳
 • ۲.۵
۱۰۲
1 X 2
47:26
۰ - ۰
 • ۳
 • ۲.۸۸
 • ۲.۵
۸۰
1 X 2
22:45
۰ - ۰
 • ۴.۵
 • ۳.۷۵
 • ۱.۷۳
۱۶۶
4:00
۰ - ۱
 • ۴.۷۵
 • ۴
 • ۱.۶۷
۱۶۶
1 X 2
81:53
۲ - ۰
 • ۱.۰۱
 • ۳۴
 • ۵۱
۶۴
1 X 2
93:35
۳ - ۲
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۳
91:05
۱ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۱۷
88:16
۳ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۶
33:45
۰ - ۱
 • ۲۱
 • ۸.۵
 • ۱.۰۷
۹۵
76:42
۰ - ۰
 • ۵.۵
 • ۱.۴
 • ۵
۳۷
72:31
۰ - ۱
 • ۱۷
 • ۵.۵
 • ۱.۱۷
۸۷
19:48
۰ - ۱
 • ۴.۳۳
 • ۳.۶
 • ۱.۸
۱۲۵
63:30
۰ - ۰
 • ۵
 • ۱.۷۳
 • ۳
۸۴
61:30
۱ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۴۰
59:53
۰ - ۰
 • ۴.۳۳
 • ۱.۸۳
 • ۳.۴
۸۶
56:15
۱ - ۰
 • ۱.۲۲
 • ۵
 • ۱۲
۱۹
55:31
۱ - ۱
 • ۳.۴
 • ۲.۱
 • ۳.۱
۶۲
54:50
۴ - ۰
 • -
 • ۵۱
 • ۵۱
۶۵
90:00
۶ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
0:00
۰ - ۰
 • ۱۵
 • ۶
 • ۱.۱۷
۱۴۹
0:00
۰ - ۰
 • ۶.۵
 • ۳.۲۵
 • ۱.۶۷
۱۶۵
1 X 2
90:55
۱ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۳
1 X 2
13:56
۰ - ۱
 • ۱۱
 • ۵
 • ۱.۲۹
۱۵۶
1 X 2
15:03
۰ - ۰
 • ۱.۶۲
 • ۳.۴
 • ۶.۵
۱۵۴
1 X 2
22:33
۰ - ۰
 • ۲.۵
 • ۲.۶
 • ۳.۶
۱۵۳
21:13
۰ - ۰
 • ۱۱
 • ۴.۷۵
 • ۱.۳
۱۳۳
17:42
۰ - ۲
 • ۳.۲۵
 • ۳.۲
 • ۲.۲۵
۱۵۲
1 X 2
20:55
۰ - ۰
 • ۳
 • ۳.۵
 • ۲.۲
۱۳۴
15:50
۰ - ۰
 • ۲.۸۸
 • ۳.۱
 • ۲.۵
۱۶۵
45:00
۰ - ۰
 • ۴.۷۵
 • ۲.۶۳
 • ۲.۰۵
۱۰۵
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان