۲ اسفند (پنجشنبه) (۵۵)
1 X 2
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۸۵
 • ۳.۵۵
 • ۴.۰۵
۲۱۰
1 X 2
۲۳:۰۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۳.۶
 • ۲.۱
۲۲
1 X 2
۲۳:۰۰ -
 • ۲.۵۲
 • ۲.۷۸
 • ۳.۳۸
۲۱۱
1 X 2
۲۱:۲۵ -
 • ۱.۱۲
 • ۱۰
 • ۲۶
۳۶۳
۲۱:۲۵ -
 • ۱.۶۶
 • ۳.۸
 • ۶
۳۳۱
۲۱:۲۵ -
 • ۲
 • ۳.۷۵
 • ۳.۸
۳۵۸
۲۱:۲۵ -
 • ۱.۲۲
 • ۷
 • ۱۵
۳۶۲
۲۱:۲۵ -
 • ۱.۵۵
 • ۴.۳۳
 • ۶.۵
۳۵۰
۲۱:۲۵ -
 • ۱.۶۱
 • ۴.۱
 • ۶
۳۴۶
۲۱:۲۵ -
 • ۱.۹
 • ۳.۶
 • ۴.۵
۳۳۹
۲۱:۲۵ -
 • ۲
 • ۳.۵
 • ۴.۲
۳۲۸
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۴.۷۵
 • ۸
۳۶۴
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۷
 • ۴.۲
 • ۵
۳۵۳
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۶
 • ۴.۲
 • ۶
۳۴۵
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۲۵
 • ۶.۵
 • ۱۵
۳۶۰
۲۳:۳۰ -
 • ۲.۱۵
 • ۳.۴
 • ۳.۷۵
۳۳۷
۲۳:۳۰ -
 • ۲.۰۵
 • ۳.۵
 • ۴
۳۵۶
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۵.۷۵
 • ۱۰
۳۵۳
1 X 2
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۸
 • ۲.۸۷
 • ۲.۴۵
۲۶۶
1 X 2
۱۷:۳۰ -
 • ۲.۲
 • ۳.۴
 • ۲.۷۵
۲۵۰
1 X 2
۰۴:۳۰ -
 • ۲.۳
 • ۳.۱
 • ۳
۲۵۵
1 X 2
۲۳:۰۰ -
 • ۱.۸
 • ۳.۴
 • ۴
۲۱۱
۲۳:۳۰ -
 • ۲.۴
 • ۳.۱
 • ۲.۸
۲۱۲
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۸۶
 • ۳.۳۸
 • ۴.۲۵
۸۵
1 X 2
۰۵:۳۰ -
 • ۴.۳۳
 • ۴
 • ۱.۶۱
۲۰۳
1 X 2
۰۷:۰۰ -
 • ۲.۱۵
 • ۳.۶
 • ۲.۸۷
۹۶
۱۳:۳۰ -
 • ۴.۲
 • ۳.۴
 • ۱.۷۲
۹۲
۱۳:۳۰ -
 • ۴.۱
 • ۳.۶۲
 • ۱.۸
۸۳
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۷
 • ۳.۴
 • ۲.۲۵
۷۷
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۷۳
 • ۳.۹
 • ۳.۷۵
۱۸۸
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۳۶
 • ۴.۷۵
 • ۵.۵
۱۶۰
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۲
 • ۶.۵
 • ۸
۸۵
۲۳:۰۰ -
 • ۱.۵
 • ۴
 • ۵
۸۲
1 X 2
۱۱:۳۰ -
 • ۲.۶
 • ۳.۴
 • ۲.۴
۲۰۳
1 X 2
۱۷:۰۰ -
 • ۳.۲
 • ۳.۳
 • ۲
۲۰۵
۱۹:۴۵ -
 • ۲.۴
 • ۳.۶
 • ۲.۴
۹۰
1 X 2
۱۹:۰۰ -
 • ۱.۶۶
 • ۳.۵
 • ۴.۴
۲۶۸
1 X 2
۰۴:۳۰ -
 • ۲.۴
 • ۳.۳
 • ۲.۷
۳۳۱
۰۴:۳۰ -
 • ۲.۶۲
 • ۳.۲
 • ۲.۵
۲۷۵
۰۶:۳۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۳.۱
 • ۲.۶
۳۱۹
۰۶:۳۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۳.۸
 • ۶.۵
۳۲۴
1 X 2
۰۴:۳۰ -
 • ۱۴.۵
 • ۶.۸۵
 • ۱.۱۹
۳۲۳
۰۴:۳۰ -
 • ۶.۵
 • ۳.۲۵
 • ۱.۶۶
۳۰۶
۰۶:۳۰ -
 • ۶
 • ۳.۷۵
 • ۱.۵۷
۳۲۹
1 X 2
۲۲:۰۰ -
 • ۲.۷۷
 • ۳.۷۶
 • ۲.۳۲
۲۸۰
1 X 2
۱۷:۲۵ -
 • ۱.۰۷
 • ۸
 • ۱۱
۲۹۱
1 X 2
۱۷:۳۰ -
 • ۲.۷۷
 • ۳.۶۵
 • ۲.۳۳
۲۷۲
۲۰:۰۰ -
 • ۲.۳
 • ۳.۱۳
 • ۳.۲۶
۲۶۹
1 X 2
۱۷:۰۵ -
 • ۲.۷۵
 • -
 • ۲.۲۵
۲۶۸
۱۹:۴۵ -
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۱۲۹
1 X 2
۲۰:۵۵ -
 • ۳.۴
 • ۳.۴
 • ۱.۹
۲۰۲
1 X 2
۱۱:۳۰ -
 • ۱.۱۳
 • ۶.۵
 • ۱۵
۱۶۵
۱۱:۳۰ -
 • ۷
 • ۳.۷۵
 • ۱.۴۵
۱۶۴
1 X 2
۱۸:۲۰ -
 • ۲.۳
 • ۳.۶
 • ۲.۵۵
۲۶۸
۲۰:۴۰ -
 • ۱.۶۴
 • ۴.۱۵
 • ۴.۸۵
۲۶۷
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان