۲ اسفند (پنجشنبه) (۶۷)
1 2
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۷۵
 • ۲.۰۳
۱۰۱
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۴۹
 • ۲.۵۴
۱۰۳
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۳۵
 • ۳.۱
۸۷
۰۴:۰۰ -
 • ۱.۲۶
 • ۳.۷
۱۰۱
۰۴:۳۰ -
 • ۱.۷۶
 • ۲.۰۲
۷۳
۰۴:۳۰ -
 • ۱.۶۶
 • ۲.۱۷
۷۳
۰۴:۳۰ -
 • ۱.۷۵
 • ۲.۰۳
۸۵
۰۵:۰۰ -
 • ۱.۸۵
 • ۱.۹۱
۷۳
۰۶:۳۰ -
 • ۲.۱۷
 • ۱.۶۶
۷۳
1 2
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۸
 • ۲.۰۵
۱۱۱
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۶۸
 • ۲.۲۵
۷۵
۰۳:۳۰ -
 • ۲.۱۵
 • ۱.۷۴
۸۱
۰۳:۳۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۱.۶۸
۶۱
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۳۴
 • ۳.۳۵
۷۱
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۱۴
 • ۶
۶۵
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۳۱
 • ۳.۶
۱۰۵
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۰۴
 • ۱۳
۱۰۱
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۱۵
 • ۵.۷۵
۹۱
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۱۵
 • ۵.۷۵
۷۵
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۳۴
 • ۳.۳۵
۱۰۵
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۴۳
 • ۲.۹
۸۹
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۲۵
 • ۴.۲
۱۱۵
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۷۱
 • ۲.۲
۱۰۱
۰۴:۰۰ -
 • ۱.۸
 • ۲.۰۵
۵۷
۰۴:۰۰ -
 • ۱.۰۷
 • ۹.۵
۵۵
۰۴:۳۰ -
 • ۱.۲۹
 • ۳.۷
۶۱
۰۴:۳۰ -
 • ۳.۲
 • ۱.۳۷
۸۵
۰۴:۳۰ -
 • ۱.۳۷
 • ۳.۲
۱۱۹
۰۴:۳۰ -
غیر فعال
 • -
 • -
۹۳
۰۴:۳۰ -
 • ۱.۶۶
 • ۲.۳
۶۳
۰۴:۳۰ -
 • ۱.۳۵
 • ۳.۳
۶۳
۰۴:۳۰ -
 • ۲
 • ۱.۸۳
۹۵
۰۵:۰۰ -
 • ۱.۱۱
 • ۶.۷۵
۱۰۷
۰۵:۰۰ -
 • ۱.۳
 • ۳.۴
۱۱۹
۰۵:۰۰ -
 • ۱.۸
 • ۲.۰۵
۹۵
۰۵:۳۰ -
 • ۱.۲۹
 • ۳.۷
۸۵
۰۵:۳۰ -
 • ۱.۸۳
 • ۲
۱۰۷
۰۵:۳۰ -
 • ۱.۲
 • ۴.۷۵
۱۰۳
۰۵:۳۰ -
 • ۱.۷۴
 • ۲.۱۵
۱۰۷
۰۵:۳۰ -
 • ۱.۳۷
 • ۳.۲
۹۳
۰۵:۳۰ -
 • ۱.۸۳
 • ۲
۹۳
۰۶:۳۰ -
 • ۱.۱
 • ۷.۵
۹۷
۰۶:۳۰ -
 • ۱.۵۵
 • ۲.۶
۹۹
۰۶:۳۰ -
 • ۵.۵
 • ۱.۱۶
۹۷
۰۶:۳۰ -
 • ۲.۶۵
 • ۱.۵۴
۱۰۳
۰۷:۳۰ -
 • ۳.۸
 • ۱.۲۷
۸۷
۰۷:۳۰ -
 • ۱.۰۵
 • ۱۱
۸۵
۰۷:۳۰ -
 • ۱.۲۵
 • ۴.۱
۶۵
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۰۳
 • ۱۵.۵
۵۲
1 2
۲۱:۰۰ -
 • ۱.۳۹
 • ۳.۱۵
۲۳۳
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۰۲
 • ۱۰
۱۱۰
۲۳:۱۵ -
 • ۱.۴
 • ۲.۷
۱۸۳
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۰۲
 • ۱۶.۵
۲۹۸
۲۱:۰۰ -
 • ۱.۴۱
 • ۳
۲۵۰
۲۳:۱۵ -
 • ۱.۶
 • ۲.۴۵
۲۷۴
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۴۱
 • ۳
۲۴۲
1 2
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۱
 • ۵.۵
۳۴
۲۲:۳۰ -
 • ۳.۴
 • ۱.۲۵
۲۸
1 2
۱۷:۳۰ -
 • ۷
 • ۱.۰۸
۱۸۷
۱۸:۰۰ -
 • ۱.۲۵
 • ۳.۷۵
۲۰۱
۱۹:۳۰ -
 • ۱۲
 • ۱.۰۱
۱۹۵
1 2
۱۹:۳۰ -
 • ۳.۰۵
 • ۱.۳۵
۲۰۹
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۱۱
 • ۶
۱۸۲
۲۰:۳۰ -
 • ۱۵
 • ۱.۰۱
۱۸۸
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۴۵
 • ۲.۶
۲۲۳
۲۱:۰۰ -
 • ۱.۸
 • ۱.۸۶
۱۸۰
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۲۵
 • ۳.۷۵
۱۷۵
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان