۲ اسفند (پنجشنبه) (۱۱)
1 2
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۸
 • ۲.۸
۲۷
۲۳:۰۰ -
 • ۲.۲۴
 • ۲.۰۱
۷۴
1 2
۲۳:۱۵ -
 • ۱.۴۳
 • ۳.۸۸
۸۰
1 2
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۰۴
 • ۲.۲
۱۴
۲۱:۳۰ -
 • ۱۸
 • ۱.۰۴
۹
۲۱:۳۰ -
 • ۴.۲۵
 • ۱.۴۲
۵
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۰۱
 • ۲.۲۴
۱۲
1 2
۲۰:۰۰ -
 • ۴
 • ۱.۳۵
۲۶
1 2
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۳.۸۴
۷۸
1 2
۲۱:۰۰ -
 • ۱.۱۲
 • ۹.۱
۷۱
1 2
۲۲:۴۵ -
 • ۱.۷۵
 • ۲.۴۵
۲۴
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان