۲ اسفند (پنجشنبه) (۳۲)
1 X 2
۱۹:۳۰ -
 • ۴.۵
 • ۴.۵
 • ۱.۴۴
۳۴
۱۹:۳۰ -
 • ۱.۸۸
 • ۳.۵۴
 • ۳.۳۹
۳۴
۱۹:۳۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۴
 • ۲.۸۸
۳۴
1 X 2
۲۱:۰۰ -
 • ۱.۷۱
 • ۴.۵
 • ۳.۶
۲۵۸
۲۱:۰۰ -
 • ۱.۳
 • ۶.۲۵
 • ۶.۵
۲۶۷
۲۱:۰۰ -
 • ۹.۵
 • ۷.۷۵
 • ۱.۱۸
۲۶۸
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۰۵
 • ۴.۳۵
 • ۲.۸
۲۶۴
1 X 2
۲۰:۳۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۳.۵
 • ۲.۶
۲۶
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۱۴
 • ۸
 • ۸
۲۸
1 X 2
۱۴:۰۰ -
 • ۲.۴
 • ۴
 • ۲.۳۵
۱۴۹
۱۵:۰۰ -
 • ۷.۵
 • ۷
 • ۱.۲۲
۱۵۹
1 X 2
۱۰:۳۰ -
 • ۱.۸۶
 • ۴.۳۵
 • ۳
۱۵۵
۱۷:۳۰ -
 • ۱.۳
 • ۵.۵
 • ۶.۵
۱۴۳
۱۹:۳۰ -
 • ۲.۳۵
 • ۴.۲۵
 • ۲.۳
۱۴۵
۱۹:۳۰ -
 • ۳.۱۶
 • ۳.۹
 • ۲.۰۱
۱۳۵
1 X 2
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۵
 • ۴
 • ۲.۴
۲۶۴
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۴
 • ۵.۲۵
 • ۶.۵
۲۷۱
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۲
 • ۴
 • ۲.۷۵
۲۶۱
۲۱:۳۰ -
 • ۴.۲
 • ۴.۳۵
 • ۱.۶۶
۲۷۶
1 X 2
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۴
 • ۲.۲
۲۳۵
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۶۱
 • ۴.۵
 • ۴.۳
۲۴۳
1 X 2
۰۴:۰۰ -
 • ۲.۱۵
 • ۴.۱
 • ۲.۷۵
۲۷۹
۰۵:۰۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۴.۱
 • ۲.۶۵
۲۷۹
۰۶:۰۰ -
 • ۲.۰۵
 • ۴
 • ۳.۱
۲۶۸
۰۶:۳۰ -
 • ۲.۲
 • ۳.۹
 • ۲.۹
۲۶۹
1 X 2
۰۳:۳۰ -
 • ۲.۳۶
 • ۴.۲۵
 • ۲.۴۷
۱۷۰
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۸۳
 • ۴.۵۵
 • ۳.۳۶
۱۶۶
۰۳:۳۵ -
 • ۲
 • ۴.۳۵
 • ۲.۷۵
۱۸
۰۶:۳۰ -
 • ۲.۵۷
 • ۴.۶
 • ۲.۱۹
۱۷۸
۰۶:۳۰ -
 • ۲.۰۱
 • ۴.۸۵
 • ۲.۷۸
۱۶۸
1 X 2
۰۴:۳۰ -
 • ۲
 • ۴.۴
 • ۲.۹۲
۱۶۳
1 X 2
۰۳:۳۰ -
 • ۲.۵۴
 • ۴.۵۵
 • ۲.۱۹
۹۳
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان