۲ اسفند (پنجشنبه) (۴۳)
1 2
۱۹:۳۰ -
 • ۳
 • ۱.۳۶
۷۵
۱۹:۳۰ -
 • ۱.۳۶
 • ۳
۶۹
۱۹:۳۰ -
 • ۲.۶۲
 • ۱.۴۴
۷۳
۱۹:۳۰ -
 • ۱.۴
 • ۲.۷۵
۷۳
1 2
۱۴:۳۰ -
 • ۱.۷۲
 • ۲
۷۰
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۳۶
 • ۳
۷۱
۱۸:۰۰ -
 • ۳
 • ۱.۳۶
۷۰
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۴
 • ۲.۷۵
۷۳
۲۳:۰۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۱.۵۷
۷۰
1 2
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۲.۳۷
۷۱
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۱.۵۷
۷۱
1 2
۱۵:۰۰ -
 • ۳.۲۵
 • ۱.۳۳
۷۰
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۵
 • ۲.۵
۶۹
۱۹:۰۰ -
 • ۱.۶۶
 • ۲.۱
۶۹
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۶۶
 • ۲.۱
۶۹
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۷۲
 • ۲
۶۹
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۲.۶۲
 • ۱.۵
۶۸
۱۵:۰۰ -
 • ۳.۵
 • ۱.۳
۷۲
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۲۷
 • ۴.۱
۵۲
۲۰:۰۰ -
 • ۳.۷۵
 • ۱.۲۸
۶۸
1 2
۰۶:۳۰ -
 • ۳.۲۵
 • ۱.۳۳
۳۸
۰۶:۳۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۱.۵۷
۳۸
۰۶:۳۰ -
 • ۲
 • ۱.۷۲
۴۰
۰۸:۰۰ -
 • ۳
 • ۱.۳۶
۱۶
۰۸:۰۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۲.۳۷
۱۶
۰۸:۰۰ -
 • ۱.۸۳
 • ۱.۸۳
۱۶
۰۹:۳۰ -
 • ۱.۶۶
 • ۲.۱
۱۶
1 2
۱۳:۰۰ -
 • ۱.۶۶
 • ۲.۱
۱۴
۱۴:۰۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۲.۶۲
۱۶
۱۴:۳۰ -
 • ۱.۶۱
 • ۲.۲
۱۴
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۶۲
 • ۱.۴۴
۱۴
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۲.۶۲
۱۴
1 2
۰۴:۳۰ -
 • ۱.۲۲
 • ۴
۳۸
۱۹:۳۰ -
 • ۱.۸
 • ۱.۹
۴۱
۱۹:۳۰ -
 • ۲
 • ۱.۷۲
۱۶
۱۹:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۲.۲۵
۲۲
1 2
۰۵:۳۰ -
 • ۱.۷۳
 • ۲.۰۶
۱۴
۰۵:۳۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۳.۱۸
۱۴
۰۵:۳۰ -
 • ۲.۶۹
 • ۱.۴۴
۱۴
۰۷:۰۰ -
 • ۱.۲۹
 • ۳.۵
۱۴
۰۷:۰۰ -
 • ۲.۳۴
 • ۱.۵۷
۱۶
۰۷:۰۰ -
 • ۳.۷۸
 • ۱.۲۵
۱۴
۰۸:۳۰ -
 • ۳.۸۸
 • ۱.۲۴
۱۴
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان