۲ اسفند (پنجشنبه) (۶)
1 2
۲۲:۳۰ -
 • ۶
 • ۱.۱
۱۲
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۰۸
 • ۶.۵
۴۶
1 2
۲۰:۰۰ -
 • ۱.۰۳
 • ۱۰
۳۴
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۲.۷
 • ۱.۴۴
۶۴
1 2
۰۴:۳۰ -
 • ۱.۳۶
 • ۲.۹۹
۳۶
1 2
۰۳:۳۰ -
 • ۱.۱۵
 • ۴.۳
۱۶
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان