فوتبال(۱۴)
1 X 2
27:15
۰ - ۰
 • ۳.۲۵
 • ۳.۲
 • ۲.۱
۶۳
1 X 2
5:17
۰ - ۰
 • ۴.۵
 • ۵.۵
 • ۱.۵
۶۶
1 X 2
4:16
۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
80:57
۱ - ۰
 • ۱.۱۳
 • ۶
 • ۸۱
۶۹
1 X 2
78:3
۳ - ۱
 • -
 • ۴۱
 • ۵۱
۵۰
1 X 2
50:26
۲ - ۰
 • ۱.۰۲
 • ۱۹
 • ۲۹
۱۲
1 X 2
54:52
۱ - ۰
 • ۱.۲۲
 • ۴.۷۵
 • ۱۲
۸۳
1 X 2
53:50
۰ - ۱
 • ۵
 • ۳.۷۵
 • ۱.۶۲
۱۷
1 X 2
90:33
۴ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
93:49
۰ - ۲
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
94:40
۰ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
33:8
۰ - ۰
 • ۱.۴۴
 • ۳.۷۵
 • ۸.۵
۱۳۹
1 X 2
33:43
۱ - ۰
 • ۱.۱۱
 • ۷.۵
 • ۱۵
۱۰۶
1 X 2
34:36
۰ - ۰
 • ۱.۹۱
 • ۳
 • ۴.۳۳
۱۳۸
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان