بسکتبال(۱۷)
1 2
Q4 ۰:۲ ۷۹ - ۶۹
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۱۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۱۰:۰ ۴۵ - ۳۹
 • ۱.۲۹
 • ۳.۵
۴۹
۱۰:۰ ۳۸ - ۴۱
 • ۲
 • ۱.۷۱
۴۹
Q2 ۷:۱ ۲۲ - ۲۱
 • ۱.۷۱
 • ۲
۵۵
1 2
۱۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Q3 ۵:۵۳ ۳۷ - ۳۳
 • ۱.۰۴
 • ۸.۷۵
۶
1 2
Q1 ۳:۳۷ ۱۴ - ۱۲
 • ۶.۵
 • ۱.۱
۶۵
1 2
Q1 ۰:۸ ۳۷ - ۴۱
 • ۱۱.۲۵
 • ۱.۰۶
۸۶
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان