بسکتبال(۱۲)
1 2
۱۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۱۰:۰ ۰ - ۰
 • ۱.۴۲
 • ۲.۷
۶۵
1 2
Q4 ۵:۱۶ ۸۴ - ۹۵
 • ۱۳.۲۵
 • ۱.۰۴
۳۴
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
۰:۰ ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
Q4 ۰:۶ ۶۳ - ۸۵
غیر فعال
 • -
 • -
۰
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان