فوتبال(۱۴)
1 X 2
29:26
۰ - ۰
 • ۳.۲
 • ۳.۱
 • ۲.۲
۶۳
1 X 2
7:28
۰ - ۰
 • ۴.۳۳
 • ۵
 • ۱.۵
۶۶
1 X 2
4:16
۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
83:8
۱ - ۰
 • ۱.۱۱
 • ۶.۵
 • ۱۰۱
۶۹
1 X 2
80:14
۳ - ۱
 • -
 • ۵۱
 • ۵۱
۴۶
1 X 2
52:37
۲ - ۰
 • ۱.۰۲
 • ۱۹
 • ۳۴
۱۲
1 X 2
57:0
۱ - ۰
 • ۱.۲۲
 • ۵
 • ۱۳
۸۳
1 X 2
56:1
۰ - ۱
 • ۵.۵
 • ۳.۷۵
 • ۱.۵۷
۱۷
1 X 2
90:33
۴ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
93:49
۰ - ۲
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
94:40
۰ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
35:19
۰ - ۱
 • ۲.۳
 • ۳.۲۵
 • ۳
۱۳۴
1 X 2
35:54
۱ - ۰
 • ۱.۱۱
 • ۷.۵
 • ۱۵
۱۰۴
1 X 2
36:47
۰ - ۰
 • ۱.۹۱
 • ۲.۸۸
 • ۴.۵
۱۳۵
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان