تنیس(۲۰)
1 2
Set 2 ۶ - ۳
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 2 ۶ - ۲
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
Set 1 ۱ - ۱
 • ۱.۲۵
 • ۳.۷۵
۲۵
Set 1 ۰ - ۲
 • ۱.۷۵
 • ۲
۲۵
Set 1 ۲ - ۰
 • ۱.۰۷
 • ۷.۵
۲۵
1 2
Set 2 ۲ - ۶
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
Set 1 ۰ - ۱
 • ۲.۷۵
 • ۱.۴
۲۷
Set 1 ۰ - ۱
 • ۱.۶۲
 • ۲.۲
۲۷
1 2
Set 2 ۶ - ۲
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
Set 2 ۱ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 2 ۳ - ۴
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 1 ۲ - ۵
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 1 ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
Set 2 ۲ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 2 ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 1 ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 1 ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 2 ۲ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 2 ۴ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
Set 2 ۶ - ۳
غیر فعال
 • -
 • -
۰
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان