تنیس(۱۶)
1 2
Set 1 ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 3 ۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
Set 2 ۶ - ۳
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
Set 2 ۰ - ۰
 • ۳.۷۵
 • ۱.۲۵
۹
Set 2 ۵ - ۷
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 1 ۰ - ۰
 • ۲.۱
 • ۱.۶۷
۲۳
Set 3 ۰ - ۵
 • ۴۱
 • -
۶
Set 2 ۲ - ۶
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
Set 2 ۲ - ۶
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
Set 3 ۶ - ۲
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 1 ۰ - ۳
 • ۴.۵
 • ۱.۱۸
۲۷
Set 2 ۰ - ۰
 • ۳.۷۵
 • ۱.۲۵
۱۱
Set 2 ۰ - ۳
غیر فعال
 • -
 • -
۰
Set 2 ۶ - ۲
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
Set 2 ۰ - ۶
غیر فعال
 • -
 • -
۰
1 2
Set 1 ۰ - ۰
 • ۱.۲۵
 • ۳.۷۵
۴
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان