۶ اردیبهشت (جمعه) (۲۳)
1 2
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۱۱
 • ۶
۶۱
۲۳:۰۰ -
 • ۱.۲۵
 • ۳.۷۵
۶۶
۲۳:۰۰ -
 • ۱.۴۷
 • ۲.۵۵
۶۱
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۰۱
 • ۲۱
۶۸
1 2
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۷۳
 • ۲
۱۵۴
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۲
 • ۴.۳۳
۱۵۴
1 2
۲۳:۰۰ -
 • ۱.۸۵
 • ۱.۸۵
۱۴۰
1 2
۱۴:۳۵ -
 • ۱.۱۷
 • ۴.۵
۲۰۵
1 2
۱۴:۳۵ -
 • ۱.۳۳
 • ۳.۲۵
۱۴۰
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۲.۲
 • ۱.۶۲
۱۵
1 2
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۰۹
 • ۶.۷۵
۶۶
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۰۳
 • ۹.۵
۶۴
۲۳:۳۰ -
 • ۲.۱۲
 • ۱.۷۲
۶۷
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۴۶
 • ۲.۷۲
۴۰
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۵۵
 • ۲.۳
۶۶
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۰۸
 • ۷.۷
۴۴
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۴۸
 • ۲.۶۵
۴۰
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۵۵
 • ۲.۳
۶۴
1 2
۲۳:۰۰ -
 • ۱.۲
 • ۴
۹
1 2
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۰۵
 • ۱۲.۲۵
۱۷۷
1 2
۱۶:۰۵ -
غیر فعال
 • -
 • -
۲۴۸
1 2
۲۳:۰۰ -
 • ۲.۱۵
 • ۱.۷۳
۱۹۸
۲۳:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۲.۴۵
۲۳۴
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان