۵ اردیبهشت (پنجشنبه) (۱۹)
1 2
۲۰:۳۰ -
غیر فعال
 • -
 • -
۱۰۶
۲۰:۳۰ -
 • ۲
 • ۱.۷۱
۱۴۱
1 2
۲۳:۰۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۲.۶۲
۱۵۴
۲۳:۰۰ -
 • ۱.۷۳
 • ۲
۱۳۸
1 2
۲۰:۰۰ -
 • ۱.۲۶
 • ۳.۶۵
۱۳۹
۲۰:۰۰ -
 • ۱.۰۵
 • ۸.۵
۱۴۰
۲۰:۰۰ -
 • ۱.۴۷
 • ۲.۵۵
۱۴۱
۲۰:۰۰ -
 • -
 • ۱۶
۷۰
1 2
۲۳:۰۰ -
 • ۴
 • ۱.۲۶
۱۸۳
1 2
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۴۵
 • ۲.۶
۷۲
۲۲:۰۰ -
 • ۲
 • ۱.۷۱
۷۲
۲۲:۱۵ -
 • ۱.۵۵
 • ۲.۳
۷۶
1 2
۱۳:۰۰ -
غیر فعال
 • -
 • -
۱۷
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۳.۲
 • ۱.۳
۱۴۴
1 2
۲۳:۳۰ -
 • ۷.۳
 • ۱.۱۱
۲۱۸
1 2
۲۲:۳۴ -
 • ۱.۴۱
 • ۲.۷
۱۷۹
1 2
۱۹:۳۰ -
 • ۱.۳۴
 • ۳
۹
1 2
۱۵:۳۰ -
 • ۱.۳۷
 • ۲.۹۵
۲۲۹
1 2
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۸۸
 • ۱.۴۴
۲۰۴
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان