۶ اردیبهشت (جمعه) (۲۴)
1 2
۱۹:۴۵ -
 • ۱.۵۷
 • ۲.۹
۵۰
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۱
 • ۲
۵۰
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۴۷
 • ۳.۲
۷
1 2
۲۱:۰۰ -
 • ۱.۰۵
 • ۱۱
۵۰
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۲.۳۸
 • -
۴۲
1 2
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۸۵
 • ۲.۳
۵۴
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۳۷
 • ۳.۸
۵۴
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۶۷
 • ۲.۶
۵۶
۲۲:۰۰ -
 • ۴.۷۵
 • ۱.۲۷
۵۶
۲۲:۱۵ -
 • ۱.۱۲
 • ۷.۵
۵۴
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۵۲
 • ۳
۵۴
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۰۷
 • ۹.۵
۵۴
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۴.۵
 • ۱.۳
۵۰
۲۱:۰۰ -
 • ۱۷
 • -
۴۷
۲۲:۳۰ -
 • ۲.۶
 • ۱.۷
۵۰
1 2
۲۱:۰۰ -
 • ۳.۱۶
 • ۱.۵۵
۵۲
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۴۷
 • ۳.۱۳
۵۶
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۸۳
 • ۲.۳
۵۴
1 2
۲۱:۴۵ -
 • ۱۰
 • ۱.۱۲
۶۲
۲۳:۰۰ -
 • ۱.۲۷
 • ۵.۵
۵۲
۲۳:۰۰ -
 • ۱.۲۷
 • ۶
۶۲
1 2
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۲
 • ۶
۵۸
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۳.۱
۵۶
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۰۴
 • ۱۱
۵
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان