۵ اردیبهشت (پنجشنبه) (۱۱)
1 X 2
۲۰:۰۰ -
 • ۱.۹۵
 • ۳.۹
 • ۳.۵
۲۰۳
1 X 2
۲۲:۰۰ -
 • ۲.۰۵
 • ۴.۲
 • ۳.۱۵
۲۱۹
1 X 2
۱۷:۳۰ -
 • ۲.۱۵
 • ۴.۰۵
 • ۲.۸
۱۲۶
۱۹:۳۰ -
 • ۲.۳۵
 • ۴
 • ۲.۴۵
۱۹۴
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۲۷
 • ۶.۵
 • ۷
۲۰۷
1 X 2
۱۴:۳۰ -
 • ۱.۱۲
 • ۱۱
 • ۱۰
۱۰
1 X 2
۱۴:۰۰ -
 • ۲.۶
 • ۴.۸
 • ۲.۱
۱۹۱
1 X 2
۱۸:۰۰ -
 • ۶
 • ۶
 • ۱.۳۵
۲۲۰
۱۸:۰۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۶.۵
 • ۶
۲۱۴
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۰۳
 • ۱۹
 • ۲۱
۱۷۵
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۵۵
 • ۵.۳
 • ۴.۴۵
۵۰
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان