۶ اردیبهشت (جمعه) (۷)
1 X 2
۱۹:۳۰ -
 • ۲.۱۵
 • ۴
 • ۲.۹۵
۲۰۷
1 X 2
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۶۲
 • ۴.۸
 • ۳.۹
۲۲۴
1 X 2
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۷۳
 • ۴.۲
 • ۴.۲
۲۲۹
1 X 2
۲۰:۳۰ -
 • ۲.۲
 • ۴.۲
 • ۲.۵۵
۱۶۶
۲۰:۳۰ -
 • ۲.۸
 • ۴.۲
 • ۲.۰۵
۱۳۸
۲۲:۴۵ -
 • ۱.۲۵
 • ۶.۵
 • ۸
۲۰۰
1 X 2
۱۴:۳۰ -
 • ۱۲.۷۵
 • ۱۰.۲۵
 • ۱.۰۸
۱۷
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان