۵ اردیبهشت (پنجشنبه) (۱۴۱)
1 X 2
۰۷:۴۵ -
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۸
1 X 2
۰۸:۳۰ -
 • ۶.۵۰
 • ۴.۷۵
 • ۱.۴۴
۳۶۶
1 X 2
۰۹:۰۰ -
 • ۷.۵۰
 • ۵.۲۵
 • ۱.۳۰
۹۲
1 X 2
۰۹:۰۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۴.۲۰
 • ۲.۰۵
۹۱
1 X 2
۰۹:۴۵ -
 • ۴.۵۰
 • ۵.۰۰
 • ۱.۴۴
۱۰۰
1 X 2
۱۰:۰۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۴.۳۳
 • ۴.۳۳
۳۳۰
1 X 2
۱۰:۰۰ -
 • ۱.۶۲
 • ۳.۷۵
 • ۴.۳۳
۹۱
1 X 2
۱۱:۱۵ -
 • ۲.۹۰
 • ۳.۶۰
 • ۲.۱۰
۹۱
1 X 2
۱۱:۳۰ -
 • ۱.۸۵
 • ۴.۰۰
 • ۳.۰۰
۹۷
1 X 2
۱۲:۰۰ -
 • ۱.۶۲
 • ۴.۳۳
 • ۴.۰۰
۹۲
1 X 2
۱۲:۳۰ -
 • ۲.۴۵
 • ۳.۳۰
 • ۲.۴۵
۹۲
1 X 2
۱۳:۱۵ -
 • ۱.۶۲
 • ۴.۲۰
 • ۴.۰۰
۱۰۰
1 X 2
۱۳:۳۰ -
 • ۲.۲۰
 • ۳.۶۰
 • ۲.۸۰
۲۴۴
1 X 2
۱۳:۳۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۳.۴۰
 • ۲.۲۰
۸۷
۱۵:۰۰ -
 • ۳.۶۰
 • ۳.۴۰
 • ۱.۸۵
۸۷
1 X 2
۱۳:۳۰ -
 • ۷.۰۰
 • ۴.۲۰
 • ۱.۳۶
۸۶
۱۴:۰۰ -
 • ۱.۲۲
 • ۶.۰۰
 • ۷.۵۰
۹۳
1 X 2
۱۳:۳۰ -
 • ۲.۱۰
 • ۳.۰۰
 • ۳.۲۵
۹۶
1 X 2
۱۴:۰۰ -
 • ۲.۵۰
 • ۳.۷۵
 • ۲.۲۵
۹۳
۱۴:۰۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۴.۰۰
 • ۳.۰۰
۹۰
۱۴:۰۰ -
 • ۲.۳۰
 • ۳.۷۵
 • ۲.۴۰
۸۶
1 X 2
۱۴:۳۰ -
 • ۱.۷۳
 • ۳.۵۰
 • ۴.۰۰
۸۷
1 X 2
۱۴:۳۰ -
 • ۱.۷۳
 • ۳.۸۰
 • ۳.۶۰
۹۰
1 X 2
۱۴:۳۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۵.۰۰
 • ۴.۵۰
۹۳
1 X 2
۱۴:۳۰ -
 • ۲.۶۰
 • ۳.۵۰
 • ۲.۲۵
۹۴
1 X 2
۱۵:۳۵ -
 • ۱.۴۰
 • ۵.۰۰
 • ۵.۰۰
۹۴
۱۷:۳۰ -
 • ۲.۳۰
 • ۴.۰۰
 • ۲.۳۰
۹۳
1 X 2
۱۶:۰۰ -
 • ۳.۲۰
 • ۲.۸۰
 • ۲.۲۵
۷۵
۱۷:۳۰ -
 • ۵.۰۰
 • ۳.۲۰
 • ۱.۶۷
۷۳
۱۸:۰۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۲.۸۸
 • ۴.۲۰
۷۴
۲۰:۱۵ -
 • ۳.۲۵
 • ۲.۸۸
 • ۲.۲۰
۷۴
1 X 2
۱۶:۳۰ -
 • ۳.۳۰
 • ۴.۳۳
 • ۱.۷۳
۸۲
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۸۰
 • ۴.۵۰
 • ۳.۰۰
۸۲
1 X 2
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۳.۴۰
 • ۲.۲۰
۸۱
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۵۰
 • ۳.۷۵
 • ۲.۲۵
۸۱
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۲۰
 • ۶.۰۰
 • ۹.۰۰
۸۳
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۸۰
 • ۳.۳۰
 • ۲.۲۰
۸۴
۱۶:۳۰ -
 • ۳.۰۰
 • ۳.۳۰
 • ۲.۱۰
۷۹
1 X 2
۱۶:۳۰ -
 • ۱۱.۰
 • ۶.۰۰
 • ۱.۱۷
۷۸
1 X 2
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۲۰
 • ۲.۷۵
 • ۳.۴۰
۷۲
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۲۰
 • ۲.۷۵
 • ۳.۴۰
۷۳
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۴۰
 • ۲.۶۲
 • ۳.۲۰
۷۱
1 X 2
۱۷:۳۰ -
 • ۳.۳۰
 • ۳.۱۰
 • ۲.۲۵
۳۰۵
۲۰:۰۰ -
 • ۲.۱۵
 • ۳.۱۰
 • ۳.۶۰
۳۰۲
۲۲:۰۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۳.۲۰
 • ۲.۶۰
۳۱۰
1 X 2
۱۷:۳۰ -
 • ۴.۰۰
 • ۳.۴۰
 • ۱.۹۱
۳۰۹
۱۹:۳۰ -
 • ۴.۳۳
 • ۳.۴۰
 • ۱.۸۵
۳۰۸
1 X 2
۱۷:۳۰ -
 • ۳.۱۰
 • ۳.۴۰
 • ۲.۰۰
۷۹
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۳.۴۰
 • ۳.۴۰
۷۸
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۷۵
 • ۳.۴۰
 • ۴.۰۰
۸۵
1 X 2
۱۷:۳۰ -
 • ۲.۱۰
 • ۳.۲۰
 • ۳.۱۰
۲۲۲
1 X 2
۱۸:۰۰ -
 • ۱.۴۰
 • ۴.۰۰
 • ۶.۵۰
۲۲۱
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۱۷
 • ۵.۵۰
 • ۱۳.۰
۲۲۷
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۸۰
 • ۳.۲۵
 • ۴.۰۰
۲۲۴
۲۰:۳۰ -
 • ۳.۵۰
 • ۳.۳۰
 • ۱.۹۱
۲۲۱
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۲۹
 • ۴.۵۰
 • ۹.۰۰
۲۱۷
۲۰:۳۰ -
 • ۴.۰۰
 • ۳.۵۰
 • ۱.۷۵
۲۲۸
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۷۵
 • ۳.۲۰
 • ۴.۳۳
۲۲۲
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۵۰
 • ۳.۶۰
 • ۵.۷۵
۲۲۵
1 X 2
۱۸:۳۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۳.۲۵
 • ۲.۷۵
۲۲۸
1 X 2
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۴۰
 • ۴.۰۰
 • ۶.۵۰
۲۲۷
۲۱:۰۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۳.۲۵
 • ۲.۲۵
۲۳۱
1 X 2
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۴.۳۳
 • ۴.۰۰
۲۴۹
1 X 2
۱۸:۳۰ -
 • ۵.۵۰
 • ۴.۵۰
 • ۱.۴۰
۹۰
۲۰:۳۰ -
 • ۱۰.۰
 • ۵.۵۰
 • ۱.۲۰
۸۹
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۸۳
 • ۳.۸۰
 • ۳.۳۰
۹۷
1 X 2
۱۹:۳۰ -
 • ۲.۶۰
 • ۳.۲۰
 • ۲.۴۰
۷۷
۱۹:۳۰ -
 • ۲.۰۰
 • ۳.۳۰
 • ۳.۲۵
۷۹
1 X 2
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۳.۷۵
 • ۴.۷۵
۷۹
۱۸:۳۰ -
 • ۳.۴۰
 • ۳.۱۰
 • ۲.۰۰
۷۷
۲۰:۴۵ -
 • ۲.۶۰
 • ۳.۲۰
 • ۲.۴۰
۸۰
۲۱:۱۵ -
 • ۲.۴۰
 • ۳.۱۰
 • ۲.۷۰
۷۸
1 X 2
۱۸:۳۰ -
 • ۳.۴۰
 • ۳.۴۰
 • ۱.۹۱
۸۴
۱۹:۳۰ -
 • ۲.۱۰
 • ۳.۳۰
 • ۳.۰۰
۸۲
1 X 2
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۶۷
 • ۴.۰۰
 • ۳.۷۵
۸۵
۲۰:۰۰ -
 • ۵.۵۰
 • ۵.۰۰
 • ۱.۳۶
۸۱
1 X 2
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۶۷
 • ۴.۲۰
 • ۳.۶۰
۸۳
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۴۰
 • ۴.۳۳
 • ۶.۰۰
۹۰
1 X 2
۱۸:۳۰ -
 • ۵.۵۰
 • ۴.۲۰
 • ۱.۴۴
۷۸
1 X 2
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۳.۶۰
 • ۵.۰۰
۸۱
1 X 2
۱۸:۳۰ -
 • ۲.۶۲
 • ۳.۰۰
 • ۲.۵۰
۷۷
۱۹:۳۰ -
 • ۱.۶۲
 • ۳.۸۰
 • ۴.۳۳
۷۷
1 X 2
۱۹:۳۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۳.۵۰
 • ۲.۷۵
۲۳۸
۱۹:۳۰ -
 • ۲.۷۰
 • ۳.۲۵
 • ۲.۴۰
۲۳۰
1 X 2
۱۹:۳۰ -
 • ۵.۵۰
 • ۳.۶۰
 • ۱.۵۳
۷۴
۲۰:۰۰ -
 • ۴.۵۰
 • ۳.۰۰
 • ۱.۸۰
۷۴
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۴۰
 • ۳.۷۵
 • ۷.۵۰
۷۴
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۳.۵۰
 • ۷.۵۰
۷۲
1 X 2
۱۹:۳۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۵.۲۵
 • ۶.۰۰
۹۰
1 X 2
۱۹:۴۵ -
 • ۷.۵۰
 • ۵.۵۰
 • ۱.۲۵
۹۶
۱۹:۴۵ -
 • ۱۳.۰
 • ۱۱.۰
 • ۱.۰۸
۸۶
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۸۰
 • ۴.۰۰
 • ۳.۲۵
۹۷
1 X 2
۲۰:۰۰ -
 • ۱.۸۳
 • ۳.۵۰
 • ۴.۳۳
۳۲۵
۲۰:۰۰ -
 • ۳.۴۰
 • ۳.۲۰
 • ۲.۲۰
۳۰۹
1 X 2
۲۰:۰۰ -
 • ۱.۲۹
 • ۶.۰۰
 • ۶.۰۰
۹۸
۲۰:۳۰ -
 • ۴.۲۰
 • ۴.۵۰
 • ۱.۵۳
۹۴
۲۰:۳۰ -
 • ۵.۵۰
 • ۵.۰۰
 • ۱.۳۶
۹۱
۲۰:۵۰ -
 • ۲.۱۰
 • ۳.۸۰
 • ۲.۷۰
۸۷
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۶۲
 • ۴.۰۰
 • ۴.۰۰
۸۹
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۴۰
 • ۴.۵۰
 • ۵.۵۰
۹۲
۲۱:۴۵ -
 • ۳.۶۰
 • ۴.۵۰
 • ۱.۶۲
۹۴
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۲۹
 • ۶.۰۰
 • ۶.۰۰
۹۶
1 X 2
۲۰:۱۵ -
 • ۲.۴۰
 • ۳.۴۰
 • ۲.۵۰
۲۲۸
۲۰:۱۵ -
 • ۱.۵۰
 • ۴.۵۰
 • ۴.۵۰
۲۳۲
۲۰:۱۵ -
 • ۱۱.۰
 • ۶.۰۰
 • ۱.۱۷
۲۳۹
1 X 2
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۳.۵۰
 • ۴.۲۰
۳۲۹
۲۰:۳۰ -
 • ۲.۱۵
 • ۳.۴۰
 • ۳.۲۵
۳۱۱
۲۳:۰۰ -
 • ۲.۱۰
 • ۳.۶۰
 • ۳.۲۰
۳۴۵
۲۳:۰۰ -
 • ۲.۱۰
 • ۳.۲۰
 • ۳.۶۰
۳۱۴
1 X 2
۲۰:۳۰ -
 • ۴.۰۰
 • ۳.۵۰
 • ۱.۷۳
۳۲۷
1 X 2
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۴.۳۳
 • ۴.۰۰
۹۰
1 X 2
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۲۹
 • ۶.۰۰
 • ۶.۰۰
۱۰۰
1 X 2
۲۱:۰۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۳.۷۵
 • ۳.۶۰
۳۴۹
۲۳:۱۵ -
 • ۵.۷۵
 • ۵.۰۰
 • ۱.۴۴
۳۶۰
1 X 2
۲۱:۱۵ -
 • ۲.۶۲
 • ۳.۳۰
 • ۲.۶۲
۳۲۳
1 X 2
۲۱:۱۵ -
 • ۲.۳۰
 • ۵.۰۰
 • ۲.۱۰
۹۳
1 X 2
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۱۰
 • ۳.۳۰
 • ۳.۵۰
۳۲۸
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۱۰
 • ۳.۲۵
 • ۳.۶۰
۳۱۰
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۰۰
 • ۳.۵۰
 • ۳.۶۰
۳۳۰
1 X 2
۲۱:۳۰ -
 • ۳.۷۵
 • ۳.۵۰
 • ۱.۸۵
۳۴۳
1 X 2
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۵۰
 • ۳.۰۰
 • ۲.۶۲
۲۲۵
1 X 2
۲۱:۳۰ -
 • ۷.۵۰
 • ۵.۰۰
 • ۱.۲۹
۷۹
1 X 2
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۳۰
 • ۵.۷۵
 • ۹.۵۰
۳۶۱
۲۳:۰۰ -
 • ۲.۶۰
 • ۳.۴۰
 • ۲.۷۰
۳۳۹
1 X 2
۲۲:۰۰ -
 • ۱.۲۵
 • ۵.۵۰
 • ۷.۵۰
۱۰۱
1 X 2
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۶۲
 • ۳.۵۰
 • ۴.۷۵
۲۲۵
1 X 2
۲۲:۳۰ -
 • ۴.۰۰
 • ۳.۷۵
 • ۱.۶۷
۸۵
1 X 2
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۱۰
 • ۹.۰۰
 • ۱۳.۰
۸۴
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۱۷
 • ۷.۰۰
 • ۹.۰۰
۸۲
۲۲:۳۰ -
 • ۲.۲۰
 • ۳.۴۰
 • ۲.۹۰
۸۷
۲۳:۳۰ -
 • ۲.۲۰
 • ۳.۴۰
 • ۲.۸۸
۹۳
1 X 2
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۵۰
 • ۴.۲۰
 • ۴.۷۵
۹۴
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۱۴
 • ۷.۵۰
 • ۹.۰۰
۹۳
۲۲:۳۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۴.۵۰
 • ۲.۲۵
۹۲
۲۲:۳۰ -
 • ۴.۰۰
 • ۴.۵۰
 • ۱.۵۷
۸۵
1 X 2
۲۲:۴۵ -
 • ۴.۵۰
 • ۳.۸۰
 • ۱.۷۳
۳۴۲
1 X 2
۲۲:۴۵ -
 • ۱.۱۷
 • ۷.۵۰
 • ۸.۰۰
۱۰۰
1 X 2
۲۳:۰۰ -
 • ۹.۰۰
 • ۶.۰۰
 • ۱.۲۰
۸۷
1 X 2
۲۳:۱۵ -
 • ۱.۷۰
 • ۳.۸۰
 • ۴.۷۵
۳۵۹
1 X 2
۲۳:۱۵ -
 • ۱.۳۶
 • ۶.۰۰
 • ۴.۷۵
۸۹
1 X 2
۲۳:۳۰ -
 • ۳.۷۵
 • ۴.۰۰
 • ۱.۶۷
۸۵
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان