۵ اردیبهشت (پنجشنبه) (۱۴۳)
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۲
 • ۱.۷۵
۴
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۱۳
 • ۵.۵
۶
۱۳:۳۰ -
 • ۲.۵
 • ۱.۵
۴
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۰۸
 • ۷
۸
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۰۹
 • ۶.۵
۴
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۹۵
 • ۱.۸
۶
۱۶:۳۰ -
 • ۵.۲۵
 • ۱.۱۴
۶
1 2
۰۹:۳۰ -
 • ۳
 • ۱.۳۳
۱۲
۰۹:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۲.۲۵
۱۲
۰۹:۳۰ -
 • ۱.۱۳
 • ۵.۵
۱۲
۱۱:۰۰ -
 • ۱.۷۵
 • ۲
۴
۱۱:۰۰ -
 • ۱.۷۵
 • ۲
۴
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۵
 • ۲.۵
۴
۱۴:۳۰ -
 • ۲.۶۵
 • ۱.۴۴
۴
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۷۵
 • ۲
۴
۱۶:۰۰ -
 • ۱.۲۲
 • ۳.۸
۴
۱۸:۰۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۲.۳۵
۱۲
1 2
۱۲:۰۰ -
 • ۲.۵
 • ۱.۵
۱۲
۱۲:۰۰ -
 • ۱.۶
 • ۲.۲۵
۴
۱۲:۰۰ -
 • ۱.۸۳
 • ۱.۸۳
۱۲
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۰۷
 • ۷.۵
۱۲
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۰۳
 • ۱۱
۱۲
۱۳:۳۰ -
 • ۳.۴
 • ۱.۳
۱۲
۱۳:۳۰ -
 • ۹
 • ۱.۰۴
۱۲
1 2
۱۴:۰۰ -
 • ۱.۱۲
 • ۵.۵
۱۲
۱۴:۰۰ -
 • ۱.۱۳
 • ۵.۵
۱۲
۱۴:۰۰ -
 • ۱.۰۳
 • ۱۰
۱۲
۱۵:۳۰ -
 • ۷
 • ۱.۰۸
۱۴
۱۵:۳۰ -
 • ۱.۶
 • ۲.۳
۱۲
۱۵:۳۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۱.۶
۱۲
1 2
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۴
 • ۲.۷۵
۴
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۴
 • ۲.۷۵
۴
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۲.۳
۶
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۴۵
 • ۱.۵
۴
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۸
 • ۱.۴
۴
۱۸:۰۰ -
 • ۱.۳۶
 • ۲.۹
۴
۱۸:۰۰ -
 • ۳.۱
 • ۱.۳۶
۶
۱۹:۳۰ -
 • ۱.۳۶
 • ۳
۶
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۱۷
 • ۴.۵
۱۲
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۱۱
 • ۶
۱۲
۱۳:۳۰ -
 • ۳.۱
 • ۱.۳۶
۱۲
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۲۲
 • ۴
۱۲
۱۵:۰۰ -
 • ۴
 • ۱.۲۲
۴
۱۷:۰۰ -
 • ۹
 • ۱.۰۵
۱۲
۱۷:۰۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۲.۳۵
۴
۱۷:۰۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۲.۳۷
۱۲
1 2
۰۹:۳۰ -
 • ۳.۲
 • ۱.۳
۱۲
۰۹:۳۰ -
 • ۱.۵
 • ۲.۵
۱۴
۱۱:۰۰ -
 • ۱.۲
 • ۴
۱۴
۱۱:۰۰ -
 • ۳.۲۵
 • ۱.۳۳
۱۲
۱۱:۰۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۱.۵۷
۱۲
۱۱:۰۰ -
 • ۱.۸۳
 • ۱.۸۳
۱۲
۱۲:۳۰ -
 • ۱.۰۸
 • ۶.۵
۱۴
1 2
۱۲:۰۰ -
 • ۱.۲۵
 • ۳.۴۳
۱۲
۱۲:۰۰ -
 • ۴.۲۲
 • ۱.۱۵
۱۲
۱۲:۰۰ -
 • ۲.۸۱
 • ۱.۳۹
۱۲
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۶
 • ۲.۳۱
۱۲
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۰۱
 • ۱۳
۴
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۶
 • ۲.۲۵
۴
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۳
 • ۳.۱۷
۱۲
1 2
۱۲:۳۰ -
 • ۴.۲
 • ۱.۲
۴
۱۲:۳۰ -
 • ۱.۱
 • ۶
۱۲
۱۲:۳۰ -
 • ۱.۱۳
 • ۵.۵
۶
۱۲:۳۰ -
 • ۱.۰۴
 • ۹
۱۲
۱۲:۳۰ -
 • ۸.۵
 • ۱.۰۵
۱۴
۱۴:۰۰ -
 • ۲.۸
 • ۱.۴
۱۲
۱۴:۰۰ -
 • ۸.۵
 • ۱.۰۵
۱۴
۱۵:۳۰ -
 • ۱.۲۲
 • ۴
۱۲
1 2
۱۸:۳۰ -
 • ۱۳
 • ۱.۰۱
۴
۱۸:۳۰ -
 • ۳
 • ۱.۳۶
۴
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۶
 • ۲.۳
۴
۲۰:۰۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۲.۳۵
۶
۲۰:۰۰ -
 • ۲.۱
 • ۱.۷
۴
۲۱:۳۰ -
 • ۲.۱۵
 • ۱.۶۵
۶
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۹۵
 • ۱.۸
۴
1 2
۱۲:۰۰ -
 • ۱.۲۹
 • ۳.۲
۲۰
۱۲:۰۰ -
 • ۲.۳۸
 • ۱.۵
۲۲
۱۲:۰۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۲.۲
۱۴
۱۲:۰۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۲.۹
۲۰
۱۳:۳۰ -
 • ۴.۳۳
 • ۱.۱۷
۲۰
۱۳:۳۰ -
 • ۲.۳۸
 • ۱.۵
۲۲
۱۳:۳۰ -
 • ۳.۸
 • ۱.۲
۲۲
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۲.۹
۲۰
۱۵:۰۰ -
 • ۲.۲
 • ۱.۵۷
۲۰
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۵
 • ۲.۳۸
۲۲
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۲.۹
۲۰
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۳
 • ۱.۵۳
۴
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۱
 • ۶
۱۲
۱۵:۰۰ -
 • ۶
 • ۱.۱۳
۶
۱۵:۰۰ -
 • ۳.۳
 • ۱.۳
۴
۱۷:۰۰ -
 • ۱.۱۳
 • ۶
۶
۱۷:۰۰ -
 • ۱.۳
 • ۳.۴
۱۲
۱۷:۰۰ -
 • ۱.۸
 • ۱.۹۵
۱۲
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۲.۳۸
 • ۱.۵۷
۸۳
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۱۷
 • ۵
۸۶
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۳.۳
۸۸
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۳.۳
۸۷
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۱۷
 • ۵
۹۰
۱۸:۰۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۱.۴۴
۷۰
۱۸:۰۰ -
 • ۳.۶
 • ۱.۲۹
۸۵
۱۹:۳۰ -
 • ۲.۱
 • ۱.۷۲
۸۳
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۲.۹
 • ۱.۴
۸۶
۱۵:۰۰ -
 • ۲.۲
 • ۱.۶۷
۸۵
۱۵:۰۰ -
 • ۳.۵
 • ۱.۳
۸۳
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۵
 • ۲.۶
۸۴
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۷۳
 • ۲.۱
۷۴
۱۹:۰۰ -
 • ۴.۵
 • ۱.۲
۷۶
1 2
۲۱:۰۰ -
 • ۲
 • ۱.۷۳
۲۰
1 2
۱۴:۰۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۱.۴
۷۴
۱۵:۳۰ -
 • ۱.۲۵
 • ۳.۷۵
۷۴
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۱.۹۱
۷۴
۲۰:۰۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۲.۷۵
۸۶
1 2
۱۴:۰۰ -
 • ۲.۱
 • ۱.۷۳
۸۸
۱۶:۰۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۱.۹۱
۹۰
۱۶:۰۰ -
 • ۱.۶۲
 • ۲.۳
۷۶
۱۷:۳۰ -
 • ۱.۵
 • ۲.۶
۷۶
۱۷:۳۰ -
 • ۲.۳
 • ۱.۶۲
۷۶
۲۱:۰۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۱.۴۴
۸۶
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۷۳
 • ۲.۱
۷۶
1 2
۱۲:۳۰ -
 • ۳.۲۵
 • ۱.۳۳
۲۲
۱۲:۳۰ -
 • ۱.۵
 • ۲.۵
۲۲
۱۴:۰۰ -
 • ۱.۶۷
 • ۲.۱
۲۲
۱۴:۰۰ -
 • ۲.۱
 • ۱.۶۷
۲۲
۱۴:۳۰ -
 • ۲.۱
 • ۱.۶۷
۲۴
۱۵:۳۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۱.۸
۲۴
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۳
 • ۳.۴
۲۲
۲۰:۰۰ -
 • ۲.۱
 • ۱.۶۷
۲۰
1 2
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۱.۸
۲۲
۲۱:۳۰ -
 • ۲
 • ۱.۷۳
۲۲
۲۳:۰۰ -
 • ۲.۶۲
 • ۱.۴۴
۳۰
۲۳:۰۰ -
 • ۱.۹۹
 • ۱.۸۲
۲۲
1 2
۰۹:۰۰ -
 • ۲.۵
 • ۱.۵
۲۲
۰۹:۰۰ -
 • ۴.۵
 • ۱.۱۷
۲۶
۰۹:۰۰ -
 • ۳.۷۵
 • ۱.۲۵
۲۲
۱۰:۳۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۲.۶۲
۲۲
۱۰:۳۰ -
 • ۳.۲۵
 • ۱.۳۳
۲۲
1 2
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۲۲
 • ۴
۳۰
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۳
 • ۳.۴
۲۲
۲۰:۰۰ -
 • ۱.۸۳
 • ۱.۸۳
۲۲
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۳۱
 • ۳.۳۲
۱۸
۲۱:۰۰ -
 • ۲.۵
 • ۱.۵
۲۸
۲۱:۳۰ -
 • ۱.۶۷
 • ۲.۲۱
۲۰
1 2
۰۹:۰۰ -
 • ۱.۵
 • ۲.۵
۶۲
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان