۶ اردیبهشت (جمعه) (۹۲)
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۲.۴
۶
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۶۷
 • ۲.۱
۱۲
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۱۴
 • ۵
۱۴
۱۵:۰۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۱.۵۷
۱۲
1 2
۰۹:۳۰ -
 • ۱.۷۵
 • ۲.۰۵
۴
۰۹:۳۰ -
 • ۳.۸
 • ۱.۲۵
۱۲
۰۹:۳۰ -
 • ۱۲
 • ۱.۰۱
۴
۰۹:۳۰ -
 • ۱.۳۶
 • ۲.۹
۱۲
۱۱:۰۰ -
 • ۲.۸۸
 • ۱.۴
۴
۱۱:۰۰ -
 • ۱.۲۵
 • ۳.۵
۶
۱۱:۰۰ -
 • ۱.۰۶
 • ۸
۱۲
1 2
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۵
 • ۲.۵
۴
۱۸:۰۰ -
 • ۱.۴
 • ۲.۷۵
۴
1 2
۱۲:۰۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۲.۶۵
۶
۱۲:۰۰ -
 • ۱.۳
 • ۳.۲
۱۲
۱۲:۰۰ -
 • ۱.۰۵
 • ۸.۵
۱۴
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۲.۳۸
۱۲
1 2
۱۲:۳۰ -
 • ۵
 • ۱.۱۴
۱۲
۱۴:۰۰ -
 • ۲.۵
 • ۱.۵
۶
۱۴:۰۰ -
 • ۱.۰۸
 • ۶.۵
۱۲
1 2
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۳.۲۵
۱۰
۱۵:۰۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۱.۵۷
۱۰
۱۵:۰۰ -
 • ۲.۵
 • ۱.۵
۱۰
۱۵:۰۰ -
 • ۲.۲۵
 • ۱.۵۷
۴
1 2
۰۹:۳۰ -
 • ۳.۷۵
 • ۱.۲۲
۱۲
۰۹:۳۰ -
 • ۲.۱۴
 • ۱.۶۶
۴
۰۹:۳۰ -
 • ۳.۵
 • ۱.۲۵
۱۲
۰۹:۳۰ -
 • ۲.۶۳
 • ۱.۴۴
۱۲
۱۱:۰۰ -
 • ۱.۲۹
 • ۳.۲۵
۱۲
۱۱:۰۰ -
 • ۵
 • ۱.۱۴
۱۲
۱۱:۰۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۲.۲۵
۱۲
۱۱:۰۰ -
 • ۳.۱
 • ۱.۳۴
۴
1 2
۱۲:۰۰ -
 • ۱.۴
 • ۲.۷۵
۱۲
۱۲:۰۰ -
 • ۶
 • ۱.۱۱
۱۲
۱۲:۰۰ -
 • ۱.۸۳
 • ۱.۸۳
۸
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۰۴
 • ۹.۵
۱۲
1 2
۱۲:۳۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۲.۳
۶
۱۲:۳۰ -
 • ۱.۰۴
 • ۹.۵
۱۲
۱۴:۰۰ -
 • ۲.۸۸
 • ۱.۳۶
۱۲
۱۴:۰۰ -
 • ۶.۵
 • ۱.۰۸
۱۲
1 2
۱۷:۳۰ -
 • ۳.۳
 • ۱.۳
۴
۱۷:۳۰ -
 • ۱.۶۵
 • ۲.۱۵
۴
۱۷:۳۰ -
 • ۳.۴۳
 • ۱.۲۵
۴
۱۷:۳۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۲.۳
۴
1 2
۱۲:۳۰ -
 • ۲.۰۵
 • ۱.۶۷
۱۲
۱۲:۳۰ -
 • ۲.۰۵
 • ۱.۶۷
۱۲
۱۲:۳۰ -
 • ۴.۵
 • ۱.۱۴
۱۴
۱۴:۰۰ -
 • ۲.۰۵
 • ۱.۶۷
۱۲
۱۴:۰۰ -
 • ۱.۴
 • ۲.۶۲
۱۲
۱۴:۰۰ -
 • ۲.۲
 • ۱.۵۷
۱۴
1 2
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۱۴
 • ۵
۴
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۲.۹۵
۲
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۵
 • ۲.۵۵
۴
1 2
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۵۳
 • ۲.۳۵
۴
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۱.۸
۵۸
۱۸:۰۰ -
 • ۱.۹۹
 • ۱.۸۵
۴
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۲.۲۵
۴
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۶۷
 • ۲.۱
۴
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۲.۲۵
۸
1 2
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۳
 • ۳.۵
۸۵
۱۶:۳۰ -
 • ۳.۵
 • ۱.۳
۸۹
۱۸:۰۰ -
 • ۱.۰۶
 • ۹
۸۸
۱۹:۳۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۳.۳
۸۶
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۲.۲
 • ۱.۶۷
۸۵
۱۵:۰۰ -
 • ۲.۳۸
 • ۱.۵۷
۸۶
۱۶:۳۰ -
 • ۲.۳۸
 • ۱.۵۷
۸۶
۱۹:۰۰ -
 • ۲.۳۸
 • ۱.۵۷
۸۳
1 2
۱۶:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۲.۲۵
۳۸
1 2
۱۴:۰۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۱.۹۱
۸۶
۱۵:۳۰ -
 • ۴.۲
 • ۱.۲
۸۸
۱۸:۳۰ -
 • ۱.۶۷
 • ۲.۲
۸۸
۲۰:۰۰ -
 • ۱.۶۷
 • ۲.۲
۸۶
1 2
۱۶:۰۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۱.۴۴
۷۹
۱۷:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۲.۳۸
۹۰
۲۱:۰۰ -
 • ۱.۶۷
 • ۲.۲
۸۶
۲۳:۰۰ -
 • ۲
 • ۱.۸
۸۶
1 2
۱۳:۳۰ -
 • ۱.۸
 • ۱.۹۱
۴۲
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۵
 • ۲.۵
۴۲
۱۷:۳۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۱.۸
۴۲
۱۹:۳۰ -
 • ۱.۶۷
 • ۲.۱
۴۲
1 2
۲۳:۳۰ -
 • ۲.۱
 • ۱.۶۷
۲۰
۰۵:۰۰ -
 • ۱.۲۹
 • ۳.۵
۳۴
۱۹:۳۰ -
 • ۲.۱۸
 • ۱.۶۸
۲
1 2
۰۹:۳۵ -
 • ۴.۳۳
 • ۱.۲
۴۲
۰۷:۳۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۳.۲۵
۲۲
۰۷:۳۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۲.۶۲
۴۲
۰۹:۰۰ -
 • ۱.۲۲
 • ۴
۴۶
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۲.۲۵
۲۸
۲۲:۰۰ -
 • ۲.۵
 • ۱.۵
۴۲
1 2
۱۱:۳۰ -
 • ۲.۱
 • ۱.۶۷
۷۰
۰۸:۳۰ -
 • ۲.۵
 • ۱.۵
۸۱
۰۸:۳۰ -
 • ۱.۹۱
 • ۱.۸
۸۰
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان