۵ اردیبهشت (پنجشنبه) (۱۳)
1 2
۱۰:۰۰ -
 • ۲.۱۶
 • ۱.۷
۸
1 2
۱۵:۰۰ -
 • ۱.۱۵
 • ۴.۲۲
۴
1 2
۲۱:۳۰ -
 • ۲
 • ۱.۷۳
۱۶
1 2
۱۸:۳۰ -
 • ۲.۷۵
 • ۱.۴
۶۴
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۳۸
 • ۳.۰۴
۶۶
1 2
۱۷:۳۰ -
 • ۱.۳۹
 • ۳
۵۲
1 2
۲۰:۳۰ -
 • ۱.۵۷
 • ۲.۴۲
۲۰
1 2
۲۱:۰۰ -
 • ۱.۶۶
 • ۲.۱
۷۶
1 2
۲۰:۰۰ -
 • ۲
 • ۱.۷۲
۵۶
1 2
۱۶:۰۰ -
 • ۱.۴
 • ۲.۷۵
۵۲
1 2
۱۷:۳۰ -
 • ۴.۲
 • ۱.۱۸
۱۱۰
۲۱:۰۰ -
 • ۱.۳۳
 • ۳
۸۰
1 2
۱۸:۳۰ -
 • ۳.۴
 • ۱.۳
۴۴
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان